Friday, March 18, 2011

PERBEZAAN ADALAH SEBUAH KENYATAAN

Sebagai tokoh rujukan umat Islam, nama Imam Malik bin Anas (w.179H) sangat harum di sisi penguasa Abbasiah di Baghdad. Khalifah yang berkuasa pada saat itu, Abu Ja’far Al-Mansur [w. 158 H], sangat mengagumi dan menghormati beliau.
Suatu ketika, apabila Khalifah Al-Mansur datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, beliau segera menjemput Imam Malik untuk menemuinya. Keduanya lalu berdiskusi tentang pelbagai perkara berkenaan dengan hukum agama. Tampak sekali, Khalifah sangat teruja dengan keluasan ilmu yang dimiliki oleh Imam Ahli Madinah ini.
Khalifah Al-Mansur lalu berkata, “Saya berniat untuk menyalin kitab Al-Muwatta (kitab hadis dan fiqh karangan Imam Malik) sebanyak-banyaknya, lalu aku akan mengutusnya ke seluruh negeri. Aku akan memerintahkan semua rakyat untuk melaksanakan isinya dan meninggalkan kitab-kitab yang lain. Sebab menurutku, mazhab yang benar adalah mazhab ahli Madinah.”
Abu Ja’far Al-Mansur seorang khalifah yang sangat tegas dan disegani. Jika beliau memerintahkan sesuatu, tidak ada yang berani membantahnya. Dan kali ini, beliau bertekad untuk menjadikan kitab Al-Muwatta satu-satunya rujukan dalam hukum Islam, dan menjadikan fatwa Imam Malik satu-satunya fatwa yang berlaku untuk seluruh rakyat.
Ini tawaran yang sangat menguntungkan. Namun, apa kira-kira respon Imam Malik untuk tawaran ini?
Beliau berkata, “Wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau laksanakan niatan ini. Sesungguhnya masyarakat kita telah mempunyai pendapat sendiri-sendiri, mereka juga membaca hadis dan memiliki riwayat. Setiap orang bebas mengamalkan pendapat yang menurutnya benar sesuai dengan fatwa para sahabat Nabi Saw. Mencabut amalan dan pendapat yang selama ini diyakini bukan perkara ringan. Maka biarkanlah setiap orang melaksanakan pendapat yang menjadi pilihan mereka masing-masing.”
Jawapan ini sangat bijaksana. Apabila mendengarnya, Khalifah Al-Mansur tidak jadi melaksanakan niatannya itu. Beliau berkata, “Demi Allah, andai engkau setuju, niscaya aku akan segera melaksanakan niatan ini.”

***
Kisah ini diceritakan oleh Al-Qadhi ‘Iyad Al-Yahsubi dalam kitab Tartibul Madarik, lalu diceritakan kembali oleh Al-Hafiz Abu Abdillah Al-Dzahabi dalam Siar A’lam An-Nubala. Apabila membaca kisah ini, kekaguman saya semakin besar kepada Imam Malik bin Anas. Beliau benar-benar tokoh ulama yang patut menjadi panutan umat hingga ke hari ini.
Dalam kisah ini, beliau mengajarkan kita untuk menyadari bahawa perbezaan pendapat adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dinafikan. Orang yang tidak dapat menerima perbezaan, pada hakikatnya, ia tidak mampu menerima kenyataan.
Imam Malik sepenuhnya insaf dan sadar bahawa pendapat beliau bukan satu-satunya pendapat. Jika kita memiliki pendapat yang kita yakini kebenarannya, bahkan rela berkorban untuk mempertahankannya, maka orang lainpun boleh melakukan perkara yang sama. Oleh itu, kita harus menerima kenyataan ini dengan lapang dada dan menghindari sikap “menang sendiri” apalagi “memaksakan pendapat sendiri”.
Apalagi, Allah telah menegaskan bahawa keragaman pendapat merupakan sesuatu yang memang disengaja. Dalam Qs Huud ayat 118-119, Allah berfirman, “Kalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk Itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: Sesungguhnya Aku akan memenuhi Neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.”

***
Meski perbezaan pendapat (ikhtilaf) mesti diraikan, namun tidak semua pendapat boleh diiktiraf atas prinsip keberagaman. Para ulama telah lama menggariskan, apabila ikhtilaf itu berkenaan dengan prinsip-prinsip agama [usul] seperti perkara-perkara asas dalam akidah atau hukum yang telah ditetapkan dengan ijmak, maka ikhtilaf ini berkaitan dengan sesat atau lurus.
Namun, jika ikhtilaf itu berkaitan dengan perkara-perkara cabang [furu’], maka tidak boleh ada tuduhan sesat atau kufur di sini. Akan tetapi, kita hanya hanya boleh menilai salah satu daripada pendapat itu sebagai lemah atau salah, tanpa membawa label sesat atau kufur.
Berkata Imam Ibn Nujaim Al-Hanafi dalam kitab Al-Asybah wan Naza’ir:
  
“Apabila kita ditanya tentang mazhab kita dan mazhab lain yang bertentangan dengan mazhab kita di dalam perkara-perkara furuk, kita mesti menjawab bahawa mazhab kami benar, namun bolehjadi salah. Dan mazhab orang lain salah, namun bolehjadi benar. Namun, jika kita ditanya tentang akidah kita dan akidah orang-orang yang bertentangan dengan kita, wajib kita menjawab bahawa akidah kita benar dan akidah selain kita batil [sesat].”
Kes-kes khilafiah yang berlaku di dalam masyarakat kita kebanyakannya menyangkut perkara-perkara furuk. Maka sikap yang kita tampilkan seharusnya adalah berlapang dada sambil berkata, “Ini pendapat saya, ianya benar namun bolehjadi salah. Dan itu pendapat si polan, ianya salah namun bolehjadi benar.”
Cukup itu sahaja, tanpa perlu tuduhan-tuduhan negatif yang membabitkan label “sesat” dan “bid’ah” selama masalah yang diperselisihkan hanya berkisar di perkara-perkara yang tidak menyentuh prinsip-prinsip keislaman. Sekali tuduhan ini keluar dari lidah kita, kalimat itu akan terus membelenggu kita hingga ke hari pembalasan nanti.

***
Sering kali kita meyakini bahawa pendapat kita benar-benar sejalan dengan hadis Nabi Saw, sementara amalan dan pendapat orang lain telah menyalahi sunnah itu. Hati kita terasa gatal untuk menunjukkan keunggulan pendapat kita dan membongkar kelemahan orang lain. Apabila kita melakukan itu, tiba-tiba permusuhan yang kita dapatkan bukannya penerimaan.
Memang seperti itu selalunya buah dari sikap pertengkaran. Hati manusia "diprogram" untuk tidak suka dipersalahkan, namun ia mungkin terbuka untuk pemberitahuan. Pertengkaran meskipun didasari semangat “menegakkan sunnah” tidak akan membuahkan apa-apa selain perlawanan.
Dalam kitab Al-Adab Al-Syar'iah karya Ibn Muflih Al-Hanbali, Al-Abbas bin Ghalib Al-Warraq berkata kepada pemimpin ahli hadis dan ahli sunnah di Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal: “Jika aku berada dalam suatu majlis, dan tidak ada yang mengetahui sunnah [hadis] di dalam majlis itu kecuali diriku, lalu seorang ahli bidaah berbicara. Bolehkah aku membantahnya?”
Imam Ahmad menjawab: “Beritahukanlah sunnah itu, namun jangan bertengkar.”
Al-Warraq mengulangi soalannya beberapa kali, namun Imam Ahmad tetap melarangnya.  Beliau tidak menyukai pertengkaran walau “atas nama sunnah dan hadis” sekalipun. 
Setelah didesak berkali-kali, akhirnya Imam Ahmad berkata, “Aku melihatmu orang yang suka bertengkar!”

Umar Muhammad Noor,
Woodlands, 18 Mac 2011
(Tulisan ini diubah suai dari artikel yang pernah saya tulis untuk Majalah Solusi)

2 comments: